ยินดีต้อนรับ….ห้องเรียนลานทรายพิทยาคม

ข้าพเจ้า นางปิยาพร  คงนาค  ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

การแปลงทางเรขาคณิต

Advertisements